Lidl Srbija KD


UNIQA

Metalfer Steel Mill
Asseco SEE
DTD Ribarstvo

Myrtha Pools
Keel
Malmsten

Mg Mivela d.o.o.
Puls kardiolo�ki centar
Fizio Group DOO
Master Physical


RTS

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands
18.04.2022 15:42 Starost: 69 days

Kategorija: Saopštenja

Izborna Skupština VSS u utorak 19. aprila

U utorak 19. aprila, u hotelu M, sa početkom u 13 časova biće održana 20. redovna izborna sednica Skupštine VSS sa sledećim dnevnim redom:

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine
- imenovanje Radnog predsedništva
- izbor Verifikacione komisije
- izbor zapisničara
- izbor overivača zapisnika

2.Usvajanje Zapisnika sa 19. sednice Skupštine od 11. maja 2021.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu organa VSS
- Izveštaj o radu VSS u 2021
- Izveštaj Nadzornog odbora VSS
- Usvajanje Završnog računa za 2021
 Rasprava po podnetim izveštajima i usvajanje

4. Finansijski plan VSS i Plan aktivnosti za 2022
Rasprava i usvajanje Finansijskog plana

5. Izbor i imenovanje Predsednika VSS
- Podnošenje predloga Plana rada i programa rada za period 2022-2026
- Izbor Predsednika VSS

6. Izbor i imenovanje Predsednika Skupštine VSS, članova UO VSS i članova NO VSS
- Izbor i imenovanje Predsednika Skupštine VSS
- izbor i imenovanje članova UO VSS
- izbor i imenovanje Predsednika i članova Nadzornog odbora VSS

7. Razno