UNIQA
Hemofarm A.D.
Asseco SEE
DTD Ribarstvo

Voda Diva


Medigroup - Dom zdravlja Jedro
Planet Win 365
Studio Maruska

Blic

Keel

RTS

Julius Meinl

Kafeterija Love and Brands
25.09.2020 09:04 Starost: 114 days

Kategorija: Saopštenja

Prava i obaveze medija u prisustvu na utakmicama

Utak­mi­ca­ma Su­per li­ge mo­ći će da pri­su­stvu­ju i no­vi­na­ri, naj­vi­še de­set. Nji­ho­va oba­ve­za je da se naj­ka­sni­je šest sa­ti pre po­čet­ka utak­mi­ce pri­ja­ve klu­bu do­ma­ći­nu ra­di iz­da­va­nja akre­di­ta­ci­je.

VSS je pre­po­ru­čio da se akre­di­ta­ci­je ras­po­re­de na što ve­ći broj me­di­ja. Uko­li­ko se utak­mi­ca pre­no­si klub je ta­da u oba­ve­zi da sa TV ku­ćom do­go­vo­ri sve de­ta­lje i iz­da akre­di­ta­ci­je.

Za vre­me bo­rav­ka na ba­ze­nu sva li­ca mo­ra­ju da no­se ma­ske, da se po­štu­je dis­tan­ca od dva me­tra u pro­sto­ru ko­ji je klub pred­vi­deo za se­de­nje i oba­vlja­nje funk­ci­je. Vre­me ula­ska je de­set mi­nu­ta pred po­če­tak utak­mi­ce a na­pu­šta­nje je od­mah po­sle za­vr­šet­ka. Pred­stav­ni­ci TV ku­ća vre­me ula­ska i iz­la­ska do­go­va­ra­ju sa do­ma­ćim klu­bom u skla­du sa teh­nič­kim po­tre­ba­ma ve­za­nim za pre­nos.

Pri ula­sku na ba­zen bi­će me­re­na tem­pe­ra­tu­ra i ako bu­de 37 ste­pe­ni ili vi­še, po­sle pet mi­nu­ta i odva­ja­nja u stra­nu me­re­nje će se po­no­vi­ti. Ako re­zul­tat bu­de isti oso­ba ne mo­že da pri­su­stvu­je utak­mi­ci.